Inspektor nadzoru budowlanego potrzebny czy nie?

Prawo budowlane nie przewiduje konieczności zatrudniania na prywatnych budowach inspektorów nadzoru budowlanego. Jednak taka osoba jest na placu budowy konieczna i niezbędna. Inspektor nadzoru budowlanego nie musi przebywać na placu budowy codziennie. Jego wizyty uzgadniane są z kierownikiem budowy. Inspektor nadzoru przyjeżdża na plac budowy w celu dokonania odbioru danego zakresu prac, szczególnie prac zanikających, których sprawdzenie w innym terminie będzie niemożliwe. Budowa domu skupia w sobie wykonanie prac budowlanych wielu dziedzin. Warto jest wtedy poszukać uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie specjalistów z zakresu konstrukcji, elektryki oraz branży wodno – kanalizacyjnej. Każdy z nich dopilnuje na naszej budowie swojego zakresu opracowania. Zgłoszenie do odbioru prac kierownik budowy zgłasza inspektorowi w dzienniku budowy. Inspektor, po dokonaniu oględzin oraz wysłuchaniu wyjaśnień kierownika potwierdza dokonanie odbioru wpisem do dziennika lub zaleca wykonanie poprawek, co również umieszcza w dzienniku. Inspektorzy nadzoru pobierają opłaty za każdą wizytę na placu budowy. W zależności od branży oraz renomy inspektora cena może się wahać pomiędzy 150400 złotych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Czasami udaje się wynegocjować ryczałtowe rozliczenie prac na danej budowie.

Both comments and pings are currently closed.