Rodzaje występujących opracowań planistycznych na szczeblu gminnym

Na szczeblu gminnym realizowany jesz szereg opracowań planistycznych. Aby nasza budowa domu przebiegała bezproblemowo musimy skorzystać z wykonywanych przez gminę opracowań.W grono dokumentacji gminnej zaliczamy: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegółowe zasady opracowywania i zawartości merytorycznej dokumentów omawia ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymienione opracowania zaliczają się do kategorii prawa miejscowego, które określa warunki zarządzania nieruchomościami na danym terenie tak, aby nie zakłócać ładu publicznego, nie ingerować w zastały porządek przestrzenny, ani nie uprzykrzać życia pozostałym użytkownikom nieruchomości. Mając to na uwadze, na etapie planistyki gminnej, w prowadzonych procesach projektowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony. Są to przede wszystkim sami inwestorzy, którzy pragną zrealizować zamierzone inwestycje na danym terenie, ale także okoliczni mieszkańcy, którzy dbają o zabezpieczenie własnych interesów, czy chętni do zakupu nieruchomości oferowanej w tej lokalizacji. Proces planistyczny przebiega w Kiku etapach. Po pierwsze trzeba przeanalizować istniejący stan terenu, jego ukształtowanie oraz architekturę okolicznych budynków. Potem dopiero można wyznaczyć kierunki rozwoju oraz dopasować do nich odpowiednie inwestycje.

Both comments and pings are currently closed.