Dziennik budowy najważniejszym dokumentem

Dziennik budowy najważniejszym dokumentem

Dziennik budowy stanowi udokumentowanie zdarzeń, jakie miały miejsce podczas prowadzenia prac budowlanych. Wydawany jest przez Wydział Budownictwa tak, jak dokumenty pozwolenia na budowę. Jest to bardzo ważny dokument urzędowy i musi być dostępny oraz systematycznie uzupełniany na każdej prowadzonej budowie. W dzienniku wpisuje się rozpoczęcie kolejnych etapów prac budowlanych, ich przebieg oraz ewentualne okoliczności dodatkowe, jakie zaistniały podczas wykonywania prac. W dzienniku też inspektorzy nadzoru wpisują swoje uwagi i zalecenia oraz informacje o dokonaniu kontroli i odbioru prac. Ekipy budowlane zatrudnione podczas procesu budowlanego osobę, która pełni funkcję kierownika danej budowy. To właśnie kierownik jest odpowiedzialny za dokonywanie zapisów w dzienniku budowy. Jego dane, wraz z danymi poszczególnych inspektorów widnieją na pierwszej stronie księgi. Kierownik ma również prawo do zadawania pytań projektantowi dotyczących zastosowanych rozwiązań technologicznych lub też możliwości ewentualnych zmian w otrzymanym projekcie. Wszystkie swoje uwagi oraz pytania zapisuje na kartach dziennika budowy. W nim znajdują się odpowiedzi projektanta na dane zagadnienia. Taka drobiazgowość i żmudność prowadzenia dziennika budowy jest jedynym sposobem udokumentowania prawidłowego prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dziennik budowy w oryginale składany jest do Wydziału Budownictwa po zakończeniu prac wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.