Forma projektu budowlanego

Forma projektu budowlanego

Projekt budowlany jest najważniejszym dokumentem w całym procesie budowy. Te dokumenty określają sposób oraz zasady, w jakie nasza budowa domu powinna się odbywać. Dokumentację projektu budowlanego należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, o ile strony nie ustalą tego inaczej. Projekt powinien zostać przekazany Zamawiającemu w następującej liczbie i formie: 4 egzemplarzy w formie oprawionych teczek pn.: „projekt budowlanowykonawczy (wszystkie branże)”, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg), egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF.), kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż po 3 komplety, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130,poz. 1389), plus wersja elektroniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami), przedmiary robót 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej do edycji sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).