Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Każdy planujący rozpoczęcie budowy obywatel musi, bezwzględnie, zapoznać się z warunkami, jakie narzuca na niego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Może się w nim okazać, że nie będziemy mieli możliwości postawić na posiadanej działce takiego domu, jaki sobie wymarzyliśmy. Budowa domu zależy w wielu kwestiach od zapisów zawartych w omawianym dokumencie. W zakres planu miejscowego wchodzą: informacje o docelowym przeznaczeniu obszarów danych obszarów wraz z rozgraniczeniem ich ze względu na to przeznaczenie, warunki zachowania obowiązującego stylu zagospodarowania przestrzennego, wymagania w zakresie ochrony środowiska, warunki jakie musi spełniać budynek w przestrzeni otoczenia, zasady budowy infrastruktury technicznej, zasady wykonania tymczasowego zagospodarowania terenu i wiele innych. Rozpoczynając budowę domu należy mieć na uwadze postanowienia art. 6. 1. Ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wedle której każdy ma prawo do: „1)zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych”.