Inspektor nadzoru budowlanego potrzebny czy nie?

Inspektor nadzoru budowlanego potrzebny czy nie?

Prawo budowlane nie przewiduje konieczności zatrudniania na prywatnych budowach inspektorów nadzoru budowlanego. Jednak taka osoba jest na placu budowy konieczna i niezbędna. Inspektor nadzoru budowlanego nie musi przebywać na placu budowy codziennie. Jego wizyty uzgadniane są z kierownikiem budowy. Inspektor nadzoru przyjeżdża na plac budowy w celu dokonania odbioru danego zakresu prac, szczególnie prac zanikających, których sprawdzenie w innym terminie będzie niemożliwe. Budowa domu skupia w sobie wykonanie prac budowlanych wielu dziedzin. Warto jest wtedy poszukać uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie specjalistów z zakresu konstrukcji, elektryki oraz branży wodno – kanalizacyjnej. Każdy z nich dopilnuje na naszej budowie swojego zakresu opracowania. Zgłoszenie do odbioru prac kierownik budowy zgłasza inspektorowi w dzienniku budowy. Inspektor, po dokonaniu oględzin oraz wysłuchaniu wyjaśnień kierownika potwierdza dokonanie odbioru wpisem do dziennika lub zaleca wykonanie poprawek, co również umieszcza w dzienniku. Inspektorzy nadzoru pobierają opłaty za każdą wizytę na placu budowy. W zależności od branży oraz renomy inspektora cena może się wahać pomiędzy 150400 złotych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Czasami udaje się wynegocjować ryczałtowe rozliczenie prac na danej budowie.