Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Z pojęciem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane spotykamy się najczęściej w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego podczas zbierania dokumentów formalnych związanych z zamiarem rozpoczęcia robót budowlanych. Budowa domu wymaga bowiem otrzymania pozwolenia na budowę, a to może uzyskać osoba dysponująca prawem do danej nieruchomości. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi podstawowy dokument do rozpatrzenia wniosku pozwolenia na budowę. Ustawa Prawo budowlane wyjaśnia, iż „przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych”. Należy jednak pamiętać, że podpisanie oświadczenia nie jest, w niektórych przypadkach, wystarczającym udokumentowaniem swoich praw. Mimo, iż podane w akcie dane muszą, pod groźbą odpowiedzialności karnej, być zgodne ze stanem faktycznym urzędnicy mogą zażądać od nas przedłożenia również innych dokumentów potwierdzających nasze uprawnienia. Brak złożenia lub dostarczenia w terminie wymaganego prawem oświadczenia spowoduje wstrzymanie biegu rozpatrywania sprawy oraz wydanie decyzji odmawiającej prawo do rozpoczęcia robót budowlanych.