Rodzaje występujących opracowań planistycznych na szczeblu gminnym

Rodzaje występujących opracowań planistycznych na szczeblu gminnym

Na szczeblu gminnym realizowany jesz szereg opracowań planistycznych. Aby nasza budowa domu przebiegała bezproblemowo musimy skorzystać z wykonywanych przez gminę opracowań.W grono dokumentacji gminnej zaliczamy: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegółowe zasady opracowywania i zawartości merytorycznej dokumentów omawia ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymienione opracowania zaliczają się do kategorii prawa miejscowego, które określa warunki zarządzania nieruchomościami na danym terenie tak, aby nie zakłócać ładu publicznego, nie ingerować w zastały porządek przestrzenny, ani nie uprzykrzać życia pozostałym użytkownikom nieruchomości. Mając to na uwadze, na etapie planistyki gminnej, w prowadzonych procesach projektowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony. Są to przede wszystkim sami inwestorzy, którzy pragną zrealizować zamierzone inwestycje na danym terenie, ale także okoliczni mieszkańcy, którzy dbają o zabezpieczenie własnych interesów, czy chętni do zakupu nieruchomości oferowanej w tej lokalizacji. Proces planistyczny przebiega w Kiku etapach. Po pierwsze trzeba przeanalizować istniejący stan terenu, jego ukształtowanie oraz architekturę okolicznych budynków. Potem dopiero można wyznaczyć kierunki rozwoju oraz dopasować do nich odpowiednie inwestycje.