Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Warunki zabudowy istotne są do rozpoczęcia prac budowlanych mających ma celu budowę budynku, przebudowę budynku lub zmianę sposobu użytkowania budynku na danej nieruchomości. Dokumenty te są wymagane dla nieruchomości, dla których nie występuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Aby uzyskać wymieniony dokument należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz załączyć do niego kserokopie mapy do celów projektowych terenu inwestycji wykonanej nie później niż pół roku przed datą złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo, jeżeli reprezentujemy interesy innej osoby będącej inwestorem. Wniosek o wydanie warunków zabudowy dla nieruchomości, na której ma rozpocząć się nasza budowa domu powinien zawierać następujące informacje: szczegółowy opis budowy wraz z zaznaczeniem całej infrastruktury technicznej na danym terenie, oznaczenie przeznaczenia inwestycji, sposobu jej dostępu do drogi głównej itp. Proces uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest niestety długi. Urząd musi zawiadomić i nas i właścicieli sąsiednich budynków w stosunku do nieruchomości, na której zamierzamy rozpocząć budowę o złożeniu przez nas wniosku o wydanie warunków zabudowy. Okoliczni mieszkańcy mają prawo odwołać się od takiej decyzji. Dopiero po upływie przewidzianego w ustawie terminu na składanie odwołań możemy uzyskać ostateczną decyzję o warunkach zabudowy. Na omówiony dokument zmuszeni będziemy poczekać do 30 dni od daty złożenia wniosku.