Projekt budowlany – zakres i zawartość

Projekt budowlany – zakres i zawartość

Szczegółowe warunki sporządzania projektów budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). Zgodnie z opisanym aktem prawnym projekt ten powinien zawierać: dane kontaktowe inwestycji oraz numery działek, na których nasza budowa domu ma nastąpić. Ponadto musimy podać dane inwestora oraz biura projektowego. Te wszystkie informacje winny znaleźć się na pierwszej stronie projektu. Przy nazwiskach poszczególnych projektantów trzeba wymienić ich udział w opracowywaniu dokumentacji oraz numery uprawnień, na podstawie których wykonali zadanie. Każdy egzemplarz projektu musi także zawierać szczegółowy spis jego zawartości łącznie z wykazem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień projektowych. Strony projektu winny być opatrzone numerami, a zawarte w nim opisy techniczne muszą być dodatkowo opatrzone podpisami osób, które je wykonały. Cała dokumentacja musi być sporządzona w języku urzędowym, czyli polskim, a wszystkie oznaczenia szczególne muszą być wyjaśnione w legendzie. Do wniosku pozwolenia na budowę konieczne jest złożenie 4 egzemplarzy kompletnego projektu. Komplety powinny być spięte w taki sposób, aby niemożliwe było ich rozszywanie oraz dekompletowanie stron.