Nieruchomości podlegające i zwolnione od opodatkowania

Nieruchomości podlegające i zwolnione od opodatkowania

Jeżeli osoba jest właścicielem nieruchomości to w myśl prawa zobowiązana jest do opłaty, którą nazywamy podatkiem od nieruchomości. W oparciu o regulamin Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek taki należy uiścić na rzecz samorządu gminnego. Do nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu należą grunty, budynki, albo też ich fragmenty, a także inne obiekty, lub ich części, będące przedmiotem prowadzenia określonego biznesu, zwanego w tym przypadku działalnością gospodarczą. Nie podlegają opłacie natomiast grunty rolne, zakrzewione, a także lasy, chyba, że są one przeznaczone na prowadzenie wspomnianej działalności gospodarczej. Z opodatkowania wyłączone są też nieruchomości, które stanowią własność obcych krajów, organizacji międzypaństwowych, a ich siedziby znajdują się na terytorium obcego kraju. Mogą to być urzędy konsularne, albo inne tego typu nieruchomości przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych, a wszystko to uwarunkowane jest specjalnymi prawami przysługującymi takim organizacjom. Nie opodatkowane są też te budynki, które zajmują władze miasta, gmin czy na przykład starostw. To samo dotyczy również gruntów z płynąca wodą i kanałów. Natomiast podatek obejmuje powierzchnie na zbiorniki retencyjne, oraz elektrownie wodne, a także jeziora. Podatnikiem może być osoba fizyczna, lub osoba prawna, czy też organizacja pozbawiona osobowości prawnej.